LAKIRNICE IN OPREMA ZA AVTOREPARATURO IN INDUSTRIJO

+386 41 63 63 67  info@termolak.si

Protieksplozijska zaščita

Protieksplozijska zaščita se ukvarja s področjem varstva pri delu, ki delavce varuje pred nevarnostmi eksplozije, ki lahko nastanejo v industrijskih obratih, kjer se dela z vnetljivimi plini, parami, meglami ali prahom.

Namen protieksplozijske zaščite je z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi preprečiti nastanek situacije, v kateri bi lahko prišlo do eksplozije vnetljive snovi, saj te lahko povzročijo smrtne človeške žrtve, ekonomsko škodo in ekološke katastrofe. Zelo pomembno je, da se delodajalec, kakor tudi zaposleni zavedajo nevarnosti eksplozije. Govoriti, da nekdo nekaj dela že 30 let pa še nikoli ni počilo, je zelo zgrešeno in nevarno.

Iz praktičnih izkušenj se lahko naučimo, da je do nesreč pogosto prihajalo tam, kjer se je to najmanj pričakovalo, zavedanje za nevarnost in s tem povezani organizacijski ukrepi pa so bili temu primerno neustrezni.

Eksplozije v avtoličarski delavnici

Procesi, kjer v avtoličarstvu obstaja možnost pojava eksplozivne atmosfere:

Priprava obdelovancev:

  • nanašanje poliesterskih kitov (hlapljenje organskih topil),
  • brušenje kitov (nastanek vnetljivega finega prahu),
  • odsesovanje prahu, ki nastane pri brušenju (nevarnost pojava elektrostatične razelektritve),
  • filtriranje in skladiščenje prahu, ki nastane pri brušenju…

Mešanje in skladiščenje premazov:

  • premazi v zaprti embalaži (možnost nezgodnega izlitja),
  • mešanje premazov (izhlapevanje organskih topil).

Nanašanje premazov:

  • brizganje premazov na obdelovance (elektrostatična razelektritev, izhlapevanje),
  • sušenje premazov (izhlapevanje nanešenih premazov pri visoki temperaturi).
Kot vidimo, se v vseh procesih dela v avtoličarski delavnici, lahko pojavi eksplozivna atmosfera, zato je treba tehnologijo in organizacijo urediti tako, da je delo varno in efektivno.
V postopku nanašanja zaščitnih in estetskih premaznih sredstev, lahko nastanejo zmesi organskih topil z zrakom v koncentracijah, ki so pogoj za nastanek eksplozijske atmosfere. Da ne pride do eksplozije, mora biti lakirna komora izdelana tako, da ne omogoča pojava vira vžiga, torej, mora biti narejena v eksplozijsko zaščiteni izvedbi.
 
Vse zahteve za ustrezno narejene kombinirane lakirno sušilne komore so zapisane v standardu SIST EN 16985, ki tudi predvideva določitev con eksplozijske ogroženosti.
Bistvena prednost komore, narejene skladno s standardom SIST EN 16985 je, da ima vse električne (senzorji, inštalacije, …) in neelektrične (ventilatorji) naprave, narejene v eksplozijsko zaščiteni izvedbi in s tem varuje pred pojavom vira vžiga eksplozivne atmosfere.
Standard SIST EN 1953 podaja varnostne zahteve za razprševalno in brizgalno opremo za prekrivne materiale. Standard SIST EN 12757-1 pa varnostne zahteve za mešalne naprave za premaze mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov.
 
Ob uporabi opreme, ki ima izdane ustrezne certifikate in izjave o skladnosti, lahko pričakujemo varno izvajanje tehnoloških procesov in operacij. Proizvajalci morajo zato v svoji izjavi o skladnosti navesti, da je njihov izdelek skladen z zahtevami teh standardov. 

Elaborat eksplozijske ogroženosti

LABORAT EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI, CERTIFICIRANJE in UPORABNO DOVOLJENJE

Vsako podjetje, ki dela z vnetljivimi tekočinami, premazi ali prašnimi delci, ki tvorijo eksplozijske cone, mora oceniti tveganje za pojav eksplozijske atmosfere. K temu jih zavezuje 36. člen Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.: 41/16). Ocena tveganja je lahko samostojen dokument ali del Elaborata eksplozijske ogroženosti.

V kolikor iz ocene tveganja izhaja, da se eksplozijske atmosfere pojavljajo se mora skladno s 40. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.: 41/16) izdelati Elaborat eksplozijske ogroženosti. V elaboratu so prostori razvrščeni v cone eksplozijske nevarnosti ter navedeni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

Izdelan Elaborat eksplozijske ogroženosti mora delodajalec certificirati pri priglašenem organu in pridobiti Certifikat o skladnosti elaborata in vgrajene opreme v protieksplozijski izvedbi, na podlagi katerega lahko pridobi uporabno dovoljenje. Nadalje mora biti periodično pridobljen tudi Certifikat za vzdrževanje vgrajene opreme v protieksplozijski izvedbi.

Delodajalec mora poskrbeti za ustrezno usposabljanje delavcev, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih. 24. člen pravilnika pravi, da mora delodajalec poskrbeti za usposabljanje vseh delavcev, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma

POMEMBNO

Pri nabavi nove opreme ali pri rekonstrukciji oz. nadgradnji stare opreme, se o posegih posvetujte s usposobljenim strokovnjakom tehnologije in poiščite nasvet strokovnjaka protieksplozijske zaščite.

V primeru izbire neustrezne opreme oz. tehnologije, je postopek odprave posledic in vzpostavitve ustreznega stanja praviloma dolgotrajen in bistveno dražji.

 

Dušan Mozetič

Scroll to Top